„Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria"
Projekt realizowany przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii
w ramach działania 5.1 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

        

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PORTALU KLASTRA ZIELONA KUŹNIA
POD ADRESEM

WWW.KLASTERZIELONAKUZNIA.IZTECH.PL

 

 

                          xx3 Innowac.gosp. 205 x 100    xx5 logo IZTECH zielona kuznia 2 100x461      xx2 Europ.fund.rozwoju 100x434

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, koordynator Klastra Technologii Metali „Zielona Kuźnia”, rozpoczęła realizację projektu „Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria”. Na realizację projektu, którego  całkowity koszt  został oszacowany na kwotę 17.002.099 zł, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dofinansowanie w kwocie 15.403.334 zł, w tym 85% w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz 15% w formie dotacji celowej. Pomoc finansowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Projekt obejmuje utworzenie pięciu laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę do badań metalurgicznych oraz testów materiałów i wyrobów w obszarze technologii metalowych. Laboratoria zostaną zlokalizowane na terenie zakładów produkcyjnych uczestników klastra. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2015 roku.