Pytania dotyczące dostawy Maszyny wytrzymałościowej

 

17.07.2015 r.

Pytania dotyczące dostawy Maszyny wytrzymałościowej

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana maszyna wytrzymałościowa była wyposażona w elektronikę sterującą pomiarową zapewniająca :

 1. Synchroniczne próbkowanie kanałów pomiarowych z częstotliwością co najmniej 250 kHz
 2. Pętle sterowania napędem o częstotliwości co najmniej 1000 Hz w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów drogi, siły i wydłużenia.
 3. Automatyczną regulację naprężenia próbki podczas procesu zamykania uchwytów
 4. Rozdzielczość systemu pomiarowego co najmniej 22 bit.
 5. Pomiar siły do 150% zakresu pomiarowego celem ochrony głowicy siły i rejestracji ewentualnych przeciążeń

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby osłona bezpieczeństwa była zgodna ze znakiem CE oraz dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE oraz posiadała następujące funkcje:

 1. Rygiel elektryczny blokowany mechanicznie podczas trwania badania uniemożliwiający otworzenie osłony w trakcie testu
 2. System przesuwnego otwierania drzwi
 3. Ochrona całej przestrzeni roboczej oferowanej maszyny
 4. Głębokość przestrzeni roboczej od osi maszyny co najmniej 300 mm

Pytanie 3

Czy Zmawiający wymaga, aby uchwyty do próbek gwintowanych i z podtoczeniem posiadały system mechanicznego blokowania pierścieni zapobiegający ich ruchowi podczas zerwania próbki.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zakres pomiarowy maszyny 40 N – 100 kN był spełniony w klasie dokładności 0.5 wg EN ISO 7500-1..

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby ekstensometr umożliwiał dokonywanie pomiaru wydłużenia na bazach pomiarowych 20,30,50,60 i 80 mm przy jednoczesnym zakresie pomiarowym co najmniej 10 mm niezależnie od ustawionej bazy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby podstawa maszyny była wyposażoną w płytę Trowkową o powierzchni 600x 600 mm umożliwiającą mocowanie własnego sprzętu użytkownika.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach uruchomienia maszyny zostało wykonane wzorcowanie (wraz z wystawieniem stosownych świadectw) kanałów pomiarowych siły, drogi i wydłużenia przez akredytowane laboratorium producenta z siedzibą w Polsce.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby okresowe przeglądy pogwarancyjne obejmowały również usługi wzorcowania kanałów pomiarowych siły, drogi i wydłużenia przez akredytowane laboratorium producenta z siedziba w Polsce.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby osprzęt umożliwiający dynamiczne ustawienie głowicy względem badanej próbki opisany w SIWZ był wyposażony w mocowanie magnetyczne i kolorowy wyświetlacz ze wskazaniem kanałów pomiarowych oraz obsługą komunikatów oprogramowania bez konieczności korzystania z PC.

Pytanie 10

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia o przestrzeni roboczej 1250x500 mm, czy urządzenie o większej przestrzeni roboczej będzie rozumiane jako lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie 11

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, które będzie umożliwiało przeprowadzenie prób rozciągania dla próbek płaskich, okrągłych, okrągłych z podtoczeniem oraz gwintowanych - zakres montażowy próbek płaskich do 6 mm. Proszę o uszczegółowienie wymiarów poszczególnych próbek z podaniem wartości najmniejszych i największych, jakie mają być mocowane w szczękach lub uchwytach.

Pytanie 12

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, które będzie umożliwiało:

 • montaż specjalistycznego oprzyrządowania/elementów w celu przeprowadzeniaprób na rozciąganie,
 • przeprowadzenia prób ściskania
 • przeprowadzenia prób 3 i 4 punktowego zginania; podpory do przeprowadzenia prób zginania muszą być regulowane w zakresie od 50 do 200 mm.

Proszę o uszczegółowienie wymagań z podaniem średnic, zakresem rozstawów, wysokości, szerokości etc.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, które będzie umożliwiało: symulację zadanego badania bez konieczności uruchamiania rzeczywistego badania na Urządzeniu. Proszę o uszczegółowienie wymagań co do opisanej funkcji wraz ze szczegółowym opisem jej działania.

Pytanie 14

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, które będzie posiadało: ekstensometr do pomiaru wydłużenia próbki. Proszę o uszczegółowienie o typ (zakładany, kolumnowy, video etc.), zakres pomiarowy, odcinek pomiarowy oraz wymiary badanych próbek.

Pytanie 15

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, które będzie posiadało: osprzęt umożliwiający dynamiczne ustawienie głowicy względem badanej próbki bez konieczności zmiany pozycji przez operatora. Proszę o uszczegółowienie wymagań opisanego osprzętu wraz ze szczegółowym opisem jego działania.

Zbiorcza odpowiedź Zamawiającego na pytania 1 – 15

Zamawiający nie precyzował w SIWZ szczegółowych parametrów zamawianej maszyny i jej wyposażenia mając na celu uzyskanie możliwie największej liczby ofert. Jeśli parametry i funkcje maszyny objętej najkorzystniejszą ofertą będą spełniały wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia ujętym w SIWZ, Zamawiający i Oferent pozostałe parametry   uszczegółowią w trakcie negocjacji, co wyraźnie wskazano w zapytaniu ofertowym. W przypadku, gdy uzgodnienie takie w ramach zaproponowanej ceny okaże się niemożliwe, Zamawiający przystąpi do rozmów z kolejnym Oferentem lub unieważni postępowanie ofertowe, w zależności od charakteru rozbieżności .