Pytania dot. usług doradczych dla Koordynatora Klastra ZK

 

12.09.2015

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający może zaakceptować następującą treść punktu 3 SIWZ:

1) identyfikacji nowych odbiorców produktów/usług/technologii pozyskanych w ramach realizowanego projektu,
2) identyfikacji nowych rynków, na które weszły innowacyjne produkty/usługi/technologie pozyskane w ramach projektu,
3) ustalenia wielkości sprzedaży produktów lub usług członków Klastra poza obszar lokalizacji powiązania w rozbiciu na rynki regionalne i krajowe,
4) pozyskania co najmniej 12 nowych odbiorców produktów, usług lub technologii ,
5) rozszerzenia sprzedaży innowacyjnych produktów, usług lub technologii pozyskanych w ramach realizowanego projektu na 12 nowych rynków krajowych poza obszar działania Klastra.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści punkt 5 SIWZ na następujący zapis:
Istotnym warunkiem należytej realizacji zamówienia jest zapewnienie przez Oferenta dyspozycyjności ekspertów świadczących wyżej wymienione usługi doradcze oraz możliwość osobistej ich obecności i udziału w realizacji usług w miejscu prowadzenia działalności uczestników Klastra.

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu 5 SIWZ z:

„Istotnym warunkiem należytej realizacji zamówienia jest zapewnienie przez Oferenta dyspozycyjności ekspertów świadczących wyżej wymienione usługi doradcze oraz możliwość osobistej ich obecności w siedzibie Zamawiającego lub – po uprzednim uzgodnieniu terminu – w siedzibach uczestników Klastra.”
na następującą:

„Istotnym warunkiem należytej realizacji zamówienia jest zapewnienie przez Oferenta dyspozycyjności ekspertów świadczących wyżej wymienione usługi doradcze oraz możliwość osobistej ich obecności i udziału w realizacji usług w miejscu prowadzenia działalności uczestników Klastra.”

--     --     --