Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na świadczenie usług doradczych dla Koordynatora Klastra Zielona Kuźnia

 

8.10.2015


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH DLA KOORDYNATORA KLASTRA „ZIELONA KUŹNIA”

w ramach projektu

realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii

„Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria"

(znak sprawy: DORADZTWO 3/2015/PO IG 5.1).


Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zaprasza do składania ofert zgodnie z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Formularz – Opis doświadczenia

- Istotne warunki umowy o świadczenie usług doradczych

- Zapytanie ofertowe - Specyfikacja istotnych warunków Umowy na usługi doradcze