Zapytanie ofertowe na dostawę mebli wyposażenia biurowego

 

22.10.2015.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

NA DOSTAWĘ MEBLI WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, SAL KONFERENCYJNO-KONSULTACYJNYCH

I WYPOSAŻENIA SOCJALNEGO

w ramach projektu

realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii

„Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria"

(znak sprawy: DOSTAWA MEBLI 12 /2015/PO IG 5.1).

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do złożenia oferty

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Formularz oferty - Załącznik nr 1

- Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2

- Formularz cenowy "Tabela elementów scalonych" Załącznik nr 3

- Oświadczenie oferenta o związaniu ofertę - Załącznik nr 4

- Oświadczenie o akceptacji iostotnych warunków umowy - Załącznik nr 5

- Istotne warunki umowy - Załącznik nr 6.