O Projekcie

 

Projekt „Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" jest realizowany w ramach działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5. Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt jest dofinansowany ze środków UE, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.05.01.00-004/12-00, zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii jako „Beneficjentem".

Zawierając wyżej opisaną umowę Izba działała we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw powiązania kooperacyjnego, działających w sektorze produkcji gazowych instalacji paliw odnawialnych, niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Celem działania Klastra jest stymulowanie działalności innowacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenie sieci powiązań, dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Wyniki projektu pozwolą na przygotowanie przez członków Klastra Zielona Kuźnia nowego produktu gazowej instalacji paliw odnawialnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii obróbki metalu, a także na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Współpraca między wyżej wymienionymi podmiotami powinna przyczynić się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania posiadanych zasobów a także zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury i dostępowi do usług doradczych i specjalistycznych.